6 objectius legals amb els quals hem de complir 
Notícies

6 objectius legals amb els quals hem de complir 

6 objectius legals amb els quals hem de complir 

23/03/2021

6 objectius legals amb els quals hem de complir 

Els compromisos legals ja adquirits ofereixen un marc favorable per garantir una bona protecció de la mar Balear i la sostenibilitat de les Illes. El repte està en la seva implementació. A continuació, mostrem alguns dels objectius “macro” a tenir en compte: 

  1. Reducció d'emissions de carboni respecte els nivells de 1990: un 40% en 2030 i un 90% en 2050. Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica – Govern Balear. Més informació: http://www.caib.es/sites/canviclimatic2/ca/llei_de_ccite/
  2. Plans de gestió aprovats per a totes les zones Natura 2000 que inclouen llocs d'interès comunitaris (LIC) i Zones d'Especial Protecció d'Aus (ZEPA). Directiva UE Hàbitats i Aus. Més informació: Xarxa Natura Balears http://xarxanatura.es/es/
  3. Un mínim d'un 30% de superfície marina declarada àrea protegida i un 10% sota protecció estricta en 2030. Estratègia Europea de Biodiversitat. Més informació: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/QANDA_20_886
  4. Mars en bon estat de conservació en el 2020. L'estat de conservació es defineix en funció d'11 descriptors i múltiples indicadors per a cadascun d'ells. Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina. Més informació: www.estrategiasmarinas.info
  5. Poblacions de peixos gestionades de manera sostenible, garantint el seu màxim rendiment. Implementació de mesures que milloren la selectivitat i prohibició de tirar “descarts” a la mar. Política Pesquera Comunitària. Més informació: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_es
  6. La venda de diversos productes de plàstic d'un sol ús com a gots, plats, coberts i safates es prohibeix a partir del 20 de març de 2021 i entren en vigor altres obligacions per a l'eliminació i prevenció de residus. Més informació i guia pràctica: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST234ZI338599&id=338599