Webinaris per a professionals de les AMP

Marilles Foundation - Collaborators
Finançament

18.000 €

Període

2021 - 2022

Àmbit

Mediterranean

Entitat

La superfície marina protegida a Espanya s'ha incrementat notablement en els últims anys, aconseguint més del 10 % de l'espai marí. La Xarxa d'Àrees Marines Espanyoles (RAMPEpretén millorar la coherència i l'eficàcia en la gestió d'aquest heterogeni conjunt d'espais marins protegits, per al que el seu Pla Director serà un element fonamental.

Per avançar en aquesta direcció la Fundació Marilles, juntament amb Europarc, ha organitzat una sèrie de webinaris en el context del projecte Interreg MPA Networks amb l'objectiu d'impulsar el treball en xarxa dels gestors d'espais marins protegits, perquè puguin compartir experiències i desenvolupar debats tècnics sobre els principals reptes de futur dels espais naturals protegits.

Els temes que s'han tractat en els quatre webinarios són: vigilància, finançament, ús públic i eficàcia de la gestió.

Els webinaris han servit per animar els contactes entre els professionals de les àrees marines protegides, debatre i intercanviar experiències concretes.

Marilles Foundation
Marta Múgica de la Guerra Directora EUROPARC-España i Fundación Fernando González Bernáldez